Adatvédelmi irányelvek - www.bptravelcoach.hu

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  1. Bevezetés

A YOLO Group Kft. (a továbbiakban adatkezelő) az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja felhasználóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő adatai:
Cég neve: YOLO Group Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C.ép. 701.
Adószám: 25403493-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-273170
E-mail cím: info@bptravelcoach.hu
Telefonszám: +36/703638693

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.bptravelcoach.hu weboldal (a továbbiakban weboldal) használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása, melyet jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával, illetőleg a weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával biztosít.
Fontosnak tartjuk felhívni a felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 
Az adatkezelő a felhasználó weboldalon történő látogatása során a hálózati kapcsolódási adatokat, a használt böngészőprogram azonosító adatait és a weboldalon végzett tevékenységeket a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti. 
A weboldalon keresztül történő megrendelés interneten kötött, nem aláírt szerződésnek minősül, mely mindkét fél részéről jogi kötelezettséggel jár.

Az adatkezelés jogalapja továbbá:
– 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről-. 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
– a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény

  1. Értelmező rendelkezések

Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a 4. pontban felsorolt adatát.
Személyes adat bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

  1. Kezelt személyes adatok köre

Hírlevél

Hírlevél feliratkozás esetén a felhasználó teljes nevét, illetve e-mail címét köteles megadni az adatkezelő részére.

Szerződés, együttműködés

A  létrejövő szerződés megkötése során a felhasználónak a következő személyes adatokat kell megadnia:

adat

adatkezelés célja

adatkezelés időtartama

adószám

cégek esetén számla kiállítása

számviteli törvényben előírt ideig

név/cégnév

ügyfél azonosítása, számla kiállítása és megrendelőhöz való eljuttatás

számviteli törvényben előírt ideig

számlázási cím

számla kiállítása, és megrendelőhöz való eljuttatása

számviteli törvényben előírt ideig

telefonszám

kapcsolattartás céljából

a szerződés lejártát követő második naptári év utolsó napjáig

e-mail cím

– kapcsolattartás céljából
– hírlevél kiküldése

– a szerződés lejártát követő második naptári év utolsó napjáig
-hírlevélről való leiratkozásig 

kapcsolattartó neve

kapcsolattartás céljából

– a szerződés lejártát követő második naptári év utolsó napjáig

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

  1. Technikai adatok

Ha a felhasználó a weboldal felületét látogatja, az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó hálózati kapcsolódási adatait, a használt böngészőprogram azonosító adatait és a weboldalon végzett műveleteket. 
Az adatkezelők egyrészről a felhasználók azonosítása, másrészről a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 
A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

  1. Adatkezelés célja és módja

Az adatkezelés célja a www.bpmlive.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a fentiekben meghatározottak érdekében tárolja. A felhasználó a weboldalon használatával, az ott leadott ajánlatkéréssel, vagy megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
– a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás,
– a megrendelés teljesítése (megrendelés visszaigazolása, megrendelési díjak kalkulálása, elszámolása, számlázása; panaszok kezelése)
– statisztikák, elemzések készítése
– hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás 
– az informatikai rendszer technikai fejlesztése
– a felhasználók jogainak védelme
– az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  1. Adatkezelés időtartama

Automatikusan rögzítésre kerülő adatok

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

Hírlevél

A hírlevél feliratkozás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a hírlevélre történő feliratkozással kezdődik és a leiratkozásig tart.
Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelő mindaddig kezeli a felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül törli a felhasználó adatait a rendszeréből.

  1. Személyes adatok tárolásának módja, adatkezelés biztonsága

Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására. A rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesz igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. 
Az adatkezelő szolgáltatásai több olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.
Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint adatfeldolgozói székhelyein találhatók meg.

  1. Adatfeldolgozók

Az adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Érintettek köre: szerződő partnerek, felhasználók

Cégnév

Székhely

Tevékenység

Kezelt adatok köre

Adatfeldolgozás jogalapja

FERLING
KFT.

7621 Pécs, Mária utca 8.

tárhelyszolgáltatás

hálózati kapcsolódási adatok

szerződésteljesítés

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest, Nádor utca 16.

átutalásos fizetés

név, bankszámlaszám

szerződésteljesítés

Mill-Co. Bt.

1158 Budapest Jolán utca 18.

könyvelés

cégnév/név, számlázási cím, megrendelés időszaka, darabszám, bankszámlaszám, adószám.
szerződésteljesítés

szerződésteljesítés

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

lapterjesztés, reklamációkezelés

cégnév/név, szállítási cím

szerződésteljesítés

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018.09.01. napját követően a részükre az adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére. Az adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. 
Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

  1. Érintett jogai, jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@bptravelcoach.hu címre küldött e-mailben. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó az adatkezelés körébe tartozó e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Az adat helyesbítésének, törlésének, zárolásának kérése

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem
vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
A felhasználó kérheti továbbá adatainak zárolását. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ha az adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az info@bptravelcoach.hu e-mail címen.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

11. Az adatkezelési Szabályzat módosítása

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség